การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
เจ้าหน้าที่การประปาภูฏานเยี่ยมชมฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง
วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นางจงกลนี อาศุเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำพร้อมพนักงานได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่การประปาจากประเทศภูฏานจำนวน ๕ ท่าน ซึ่งได้เข้าฟังและเยี่ยมชม การทำงาน...
[22 ม.ค. 2556]  
...................................................................................................................................
พนักงานใหม่รุ่นที่ 92 เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องคลินิกน้ำสะอาด
วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นางจงกลนี อาศุเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำพร้อมนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายคุณภาพน้ำได้ให้การต้อนรับพนักงานใหม่รุ่นที่ ๙๒ เข้าเยี่ยมชมการทำงานและห้องปฏิบัติการณ์ของฝ่ายคุณภาพน้ำ...
[27 ธ.ค. 2555]  
...................................................................................................................................
รวมใจรักษ์น้ำ
วันนี้ (9 มีนาคม 2555) ฝ่ายคุณภาพน้ำได้ส่งตัวแทนนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการรวมใจรักษ์น้ำ ณ วัดบัวหลวง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนิทรรศการที่จัดโดยโรงเรียนในชุมชน เทน้ำหมักชีวภ...
[9 มี.ค. 2555]  
...................................................................................................................................
บ้านเคลื่อนที่
เยี่ยมชมตัวอย่างบ้านเคลื่อนที่ (ยกสูง)...
[29 ธ.ค. 2554]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.