การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
แหล่งน้ำ
[ 13 บทความ]
  The Marina Barrage
  การควบคุมการบริหารจัดการน้ำ หน่วยงานประปาสิงคโปร์
  ประเมินผลกระทบลุ่มแม่น้ำพอง
  น้ำอับเฉา
  ถังดักไขมัน ชุมชนบางปรอก
  แอร์แว นวัตกรรมของคนบ้านผาชัน
  แอร์แว ระบบสูบน้ำพลังสูง
  นวัตกรรมการใช้ประโยชน์น้ำอย่างยั่งยืน
  ว่าด้วยเรื่องคุณภาพน้ำ
  สารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้
  โลกที่กระหายน้ำ
  อัตราโซนิคกำจัดสาหร่ายมีพิษได้ผล
  Effect of Drought Crisis on Salinity Level of Bangkok
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.