การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
การปรับปรุงคุณภาพน้ำ
[ 11 บทความ]
  Chestnut Avenue Waterworks
  NEWater
  เครื่องกรองน้ำแบบชาวบ้าน
  สารเคมีจากการบำบัดน้ำ
  จำแนกสิ่งปนเปื้อนด้วยประสาทสัมผัส
  โลหะหนักในน้ำ
  แอมโมเนียในน้ำดิบ
  กำจัดคลอรีนด้วยถ่านกัมมันต์
  ความกระด้างของน้ำ
  ปริมาณคลอไรด์ในน้ำประปาและน้ำดื่มบรรจุขวด
  การแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำด้วยระบบ RO
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.