การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
เอกสารภาษาอังกฤษ
[ 26 บทความ]
  Drinking Water Distribution Systems: Assessing and Reducing Risks
  Microorganism in high purity water
  Optimal Disinfection to Maintain Safe Water Quality in Water Distribution System
  Risk management for distribution systems
  Minimizing potential for changes in microbial quality of treated water
  Small animals in drinking-water distribution systems
  The microbiology of piped distribution systems and public health
  Trusting the taps
  Tap Water
  How good is the Drinking Water?
  Discoloured Water
  Lead in water
  Lead in Drinking Water
  Chemical safety of drinking water
  Chlorine,Smell,Taste
  Chemicals from water treatment
  Magnetize Your Beverages?
  Magnetized water
  A little too pure?
  Bottled Water
  Is bottled water better than tap?
  WHO Guidelines for Drinking Water Quality 2011
  Good Laboratory Practice For Water Supply
  Drinking Water Quality Standard of Japan (Rivised in 2014)
  Japan Environmental Quality Standard For Water Pollution
  Manganese in Drinking Water
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.