การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
วารสารออนไลน์กองแผนคุณภาพน้ำ (WQ e-magazine)
[ 26 บทความ]
  วารสารคลินิกน้ำสะอาด ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
  WQ e-magazine 5/2558
  WQ e-magazine 6/2558
  WQ e-magazine 4/2558
  WQ e-magazine 1/2558
  WQ e-magazine 2/2558
  WQ e-magazine 3/2558
  วารสารคลินิกน้ำสะอาด ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
  วารสารคลินิกน้ำสะอาด ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
  วารสารคลินิกน้ำสะอาด ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
  วารสารคลินิกน้ำสะอาด ปีที่ 1 ฉบับที่ 5
  วารสารคลินิกน้ำสะอาด ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
  วารสารคลินิกน้ำสะอาด ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
  วารสารคลินิกน้ำสะอาด ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
  วารสารคลินิกน้ำสะอาด ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
  วารสารคลินิกน้ำสะอาด ปีที่ 2 ฉบับที่ 6
  วารสารคลินิกน้ำสะอาด ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
  วารสารคลินิกน้ำสะอาด ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
  วารสารคลินิกน้ำสะอาด ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
  วารสารคลินิกน้ำสะอาด ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
  วารสารคลินิกน้ำสะอาด ปีที่ 3 ฉบับที่ 4
  วารสารคลินิคน้ำสะอาด ปีที่ 3 ฉบับที่ 5
  วารสารคลินิกน้ำสะอาดออนไลน์ปีที่ 3 ฉบับที่ 6
  วารสารคลินิกน้ำสะอาดออนไลน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
  วารสารคลินิกน้ำสะอาดออนไลน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
  วารสารคลินิกน้ำสะอาดออนไลน์ปีที่ 4 ฉบับที่ 4
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.