การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
อุทกภัยและการบริหารจัดการ
[ 4 บทความ]
  การควบคุมและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน
  น้ำดื่มน้ำใช้และการป้องกันโรคในสภาวะน้ำท่วม
  บางระกำโมเดล
  แผนป้องน้ำรับมืออุทกภัย ปี 2555
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.