การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
เอกสารอ้างอิง
[ 3 บทความ]
  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
  Drinking Water Standards
  แนะนำมาตรฐานใหม่ ISO24512 : 2007
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.