การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ประยุกต์ใช้แบบจำลองคุณภาพน้ำ
[ 4 บทความ]
  กรณีศึกษา แม่น้ำเจ้าพระยา
  กรณีศึกษา ลุ่มน้ำท่าจีน
  การแพร่กระจายคลอรีนในระบบท่อ
  การแพร่กระจายมลพิษในแม่น้ำเจ้าพระยา
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.