การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
สิ่งแวดล้อม
[ 5 บทความ]
  แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารจัดการน้ำ
  คาร์บอนเครดิตกับการประปานครหลวง
  การประเมินวัฏจักรชีวิตกับการประปานครหลวง
  รอยเท้าน้ำ (Water Footprint)
  อาเซียนกับแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.