การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
  สิ่งแวดล้อม
  น้ำประปา
  ผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำดื่ม อาหาร
  เอกสารภาษาอังกฤษ
  น้ำดื่มบรรจุขวด/น้ำแข็ง
  เอกสารแผ่นพับ
  การปรับปรุงคุณภาพน้ำ
  สิ่งมีชีวิตกับน้ำประปา
  แหล่งน้ำ
  ประยุกต์ใช้แบบจำลองคุณภาพน้ำ
  สารเคมี
  จุลินทรีย์
  เอกสารอ้างอิง
  อุทกภัยและการบริหารจัดการ
  วารสารออนไลน์กองแผนคุณภาพน้ำ (WQ e-magazine)
  พารามิเตอร์
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.