การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

ส่วนฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ
   
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.