การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
ภาพกิจกรรม
ฝคภ. นำเสนอคุณภาพน้ำ ของ กปน. ให้กับผู้บริหารสำนักงานแพทย์และ ผอ.โรงพยาบาลสังกัด กทม.
วันที่ 13 พ.ย.2561 ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ สำนักงานแพทย์ นางนิ...
[20 พ.ย. 2561]  
...................................................................................................................................
ฝ่ายคุณภาพน้ำ ร่วม "งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561"
ฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง ร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำป...
[6 พ.ย. 2561]  
...................................................................................................................................
ฝ่ายคุณภาพน้ำศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการและหารือร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันอังคารที่ 30 ต.ค. 2561 น.ส.ฉวีพันธ์ ทรวงเกียรติกุล ผอ.กวภ...
[5 พ.ย. 2561]  
...................................................................................................................................
I< < > >I
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.