การประปานครหลวง โดยความร่วมมือของสาขาและคลินิกน้ำสะอาด ออกบู๊ธจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่บริการ

MWA clean water clinic คลินิกน้ำสะอาด
(Clean Water Clinic)
โดยความร่วมมือระหว่าง
    
หลักการและเหตุผล
        โครงการคลินิกน้ำสะอาด เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางวิชาการ ให้บริการด้านความรู้เกี่ยวกับน้ำสะอาด และให้คำแนะนำ
เพื่อใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญของการประปานครหลวงที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อบริการสังคม
ที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพดีทั่วหน้าของคนไทย และชาวต่างชาติ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ กปน. ที่ว่า
“เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการบริหารจัดการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ให้บริการงานประปา”
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ และแก้ปัญหาด้านเทคนิควิชาการแก่บุคคลทั่วไป
2.ส่งเสริมให้ประชาชนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าเทียมกันของชนในชาติ
3.เพื่อเป็นสื่อกลางประสานแหล่งข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการที่ทันสมัย
4.เพื่อเป็นศูนย์วิชาการรวบรวมเทคโนโลยี และข้อมูลด้านน้ำสะอาดของประเทศ
5.เพื่อให้บริการเชิงสังคม
  Copyright MWA Clean Water Clinic 2010, All rights Reserved.