ฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง
เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
อีเมลล์ : waterclinic@mwa.co.th
โทรศัพท์ : 02-981 7321
โทรสาร : 02-981 7313